در باره پژوهش در عمل یا اقدام پژوهی

جنبه ارزشیابی

ردیف

ملاک

گزینه‌ها

ضریب

امتیاز

خیلی زیاد

      5       

زیاد

4

متوسط

3

کم

2

خیلی کم 1

عنوان اقدام پژوهی

1

از طریق اقدام پژوهی قابل مطالعه و بررسی است

 

 

 

 

 

2

 

2

روشن و قابل فهم است

 

 

 

 

 

1

 

3

موضوع با مسائل حرفه‌ای اقدام پژوه مرتبط است

 

 

 

 

 

2

 

توصیف و تشخیص  مساله اقدام پژوهی

4

مساله براساس مستدات وشواهد کافی بیان شده است

 

 

 

 

 

3

 

5

اهداف به وضوح بیان شده است

 

 

 

 

 

2

 

گردآوری ، تحلیل داده‌ها و اطلاعات

6

از روش‌های معتبر برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است

 

 

 

 

 

2

 

7

از منابع پژوهشی مرتبط استفاده شده است

 

 

 

 

 

3

 

8

عوامل موثر در ایجاد مسأله به درستی شناسایی شده است  

 

 

 

 

 

2

 

9

جمع آوری داده‌ها و نتیجه گیری اطلاعات از چارچوب منطقی برخوردار است

 

 

 

 

 

2

 

راه حل های

پیشنهادی

10

راه حل های پیشنهادی با موضوع و اهداف اقدام پژوهی تناسب دارند

 

 

 

 

 

3

 

11

از مشارکت و نقادی همکاران استفاده شده است

 

 

 

 

 

1

 

12

راه حل های پیشنهادی مبتنی بر اطلاعات و مطالعات کافی هستند

 

 

 

 

 

2

 

13

راه حل های پیشنهادی بدیع و مبتکرانه است  

 

 

 

 

 

2

 

اجرا

14

فرایند اجرا  با ذکر جزئیات به روشنی بیان شده است

 

 

 

 

 

2

 

15

اجرای راه حل  با نظارت کافی همراه بوده است

 

 

 

 

 

2

 

16

تغییرات مورد نظر در فرایند اجرا مشخص شده است

 

 

 

 

 

2

 

نتایج

17

مدارک برای تایید روش و نتایج کافی و معتبر است  

 

 

 

 

 

2

 

 

جنبه ارزشیابی

ردیف

ملاک

گزینه‌ها

ضریب

امتیاز

خیلی زیاد

      5       

زیاد

4

متوسط

3

کم

2

خیلی کم 1

گزارش

اقدام پژوهی

 

18

تنظیم گزارش از شیوه درست (فصل بندی – ارجاعات و منابع) برخوردار است  

 

 

 

 

 

1

 

19

آئین نگارش رعایت شده و عاری از اشتباهات تایپی است 

 

 

 

 

 

1

 

20

می تواند به عنوان سند مفید آموزشی و پرورشی، مورد استفاده معلمان یا سایر کارکنان آموزش و پرورش قرار گیرد

 

 

 

 

 

3